utolsó frissítés: 2015. november 16.

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > Politikai doktrínák (szöveggyűjtemény), Partiumi Egyetemi Kiadó, Nagyvárad, 2004, 309 o.
 • > Bevezetés a politikai filozófiába, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2003, 94. o.

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > Az 1868-as nemzetiségi törvény örszággyűlési vitája, in: Ungvári Zrínyi Imre (szerk.): Megértés, értelmezés, kultúra. Válogatott tanulmányok Veress Károly köszöntésére, Editura Presa Universitară Clujeană Kiadó, Kolozsvár, 2014, pp. 283-298, ISBN: 978-973-595-774-2.
 • > A multikulturalizmus: okai, esélyei, következményei, in vol.: Az interkulturalitás – interdiszciplináris megközelítésben, (szerk.: Veress Károly), Editura Egyetemi Műhely, Kolozsvár, 2008, pp. 39-63, ISBN: 978-973-88620-6-7
 • > A közösségelvű (kommunitárius) filozófia és az etnikailag nem semleges politikai közösség eszméje, in: Értelmezés és alkalmazás — Hermeneutikai és alkalmazott filozófiai vizsgálódások, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2002, 143-174. o.
 • > Az erdélyi magyar filozófia a XX. század utolsó évtizedében (kollektív), in: Tizenkét év Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről, I. Kötet, Scientia kiadó, Kolozsvár, 2002, 207-236. o.
 • > Az etnikai/nemzeti kisebbségek kérdése a mai angolszász politikai elméletben és a magyar liberális gondolati hagyományban. A vonatkozó szakirodalom rövid áttekintése, in: A határok átjárhatóságáról, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2006, 315-334. o.

Recenzió, interjú

 • > Egyed Péter: „Vissza kell adnunk a reflexió funkcióját annak a közösségnek, amelyben vagyunk”, Székelyföld, Csíkszereda, 2010, nr. 3, pp. 149-180, ISSN: 1453-3871
 • > Vajda Mihály: „Ami nekem a filozófia, az valóban rákérdezés”, (kollektív), Kellék, Kolozsvár, 1997/7, 37-50. o.

Recenzió

 • > Eötvös és a liberális nemzetiségi politika (Eötvös József: A nemzetiségi kérdés), Székelyföld, Csíkszereda, 2013, nr. 4, pp. 145-154, ISSN: 1453-3871
 • > Egyesülés, avagy egyesítés? (Pál Judit: Unió vagy „unifikáltatás”? Erdély uniója és a királyi biztos működése – 1867-1872), Székelyföld, Csíkszereda, 2012, nr. 4, pp. 141-149, ISSN: 1453-3871
 • > Politika és identitás. (Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás), Székelyföld, Csíkszereda, 2009, nr. 4, pp. 171-179, ISSN: 1453-3871
 • > Politizálni hatalomban, ellenzékben (Korunk, 2006/4), Krónika, Kolozsvár, 2006. május 5—7, 16. o.
 • > Dumapolitika. Simion Mehedinţi: Politica de vorbe, Korunk, Kolozsvár, 2006/11, 119-120. o.
 • > Simion Mehedinţi: Politics of Words, Studia Philosophia Universitatis Babeş-Bolyai, 2006 (megjelenés előtt).
 • > A jeltudomány határhelyzetben. Veress Károly: Filozófiai szemiotika, Erdélyi Múzeum Füzetek, Kolozsvár, 2000/1-2, 115. o.
 • > Kortárs Német Filozófusok, (kollektív) Korunk, Kolozsvár, 1999/4, 50-59. o.
 • > Egyed Péter: A jelen-létről, (kollektív) Kellék, Kolozsvár, 1998/11-12, 228-231. o.
 • > Andrei Marga: Az átmeneti kor egyeteme, (kollektív) Korunk, Kolozsvár, 1997/4, 137-140. o.
 • > Reneszánsz gondolkodók (szerk. Szegő Katalin), Kellék, Kolozsvár, 1995/4-5, 117-118. o.

Fordítás

 • > Parekh Bhikhu: Miért terror?, Kellék, Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2008, nr. 35, pp. 7-19, ISSN: 1453-7400
 • > Seyla Benhabib: „A jog ahhoz, hogy jogaink legyenek”. Hannah Arendt a nemzetállam ellentmondásairól, Kellék, Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2008, nr. 35, pp. 85-98, ISSN: 1453-7400
 • > Charles Taylor: Mi a gond a negatív szabadsággal? in: Politikai doktrínák, Partiumi Egyetemi Kiadó, Nagyvárad, 2004, 145-166. o.
 • > Yael Tamir: Nemzeti identitásválasztás és a kultúrához való jog, (kollektív), Kellék, Kolozsvár, 2001/17, 57-80. o.

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • > Balogh Artúr és a kisebbségi jogok liberális igazolása, in: Batiz Enikő – Nagy László – Soós Anna (szerk.): 140 éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás, Presa Universitară Clujeană Kiadó, Kolozsvár, 2013, pp. 151-160, ISBN: 978-973-595-613-4
 • > A nemzeti identitásról, in: Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos István – Adrian Hatos – Murányi István (szerk.): Európai, nemzeti és regionális identitás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, Debrecen, 2011, pp. 139-163, ISBN: 978-963-318-132-4
 • > Aspects of National Identity, in: Balogh Brigitta, Sergiu Bălţătescu, Bernáth Krisztina (eds): Proceedings of the International Conference: European, National and Regional Identity, Editura Universităţii din Oradea, Nagyvárad, 2011, pp. 599-616, ISBN: 978-606-10-0518-5
 • > Concepţiile despre naţionalitate ale lui József Eötvös în Ideile dominante, in: Gidó Attila – Horváth István – Pál Judit (editori): 140 de ani de legislaţie minoritară în Europa Cenrală şi de Est, Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Editura Kriterion, Kolozsvár, 2011, pp. 49-62, ISBN: 978-606-92512-8-7; 978-973-26-1020-6
 • > A szabadság republikánus eszménye, in: Laczkó Sándor – Gyenge Zoltán (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz. A szabadság, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, Szeged, Ungaria, 2010, pp. 199-207, ISBN: 978-963-88812-0-5, ISSN: 1785-7082
 • > A republikánus gondolat a 20. században, in: Egyed Péter (szerk.): Európaiság és filozófia, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2009, pp. 221-236, ISBN: 978-606-8074-00-9
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: European Organizations and the Issue of National Minorities, in: Bodó Barna – Tonk Márton (eds.): Nations and National Minorities in the European Union, Scientia Publishing House, Kolozsvár, 2009, pp. 29-40, ISBN: 978-973-1970-22-6
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban, in Garaczi Imre – Szilágyi István (szerk.): Társadalmak, nyelvek, kultúrák, Editura Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, Veszprém, Ungaria, 2008, pp. 86-104, ISBN: 978-963-87056-7-9
 • > A nemzet fogalma a francia forradalom eseményeinek és eszméinek tükrében. Következtetések, in: Az interkulturalitás filozófiai aspektusai, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2007 (megjelenés előtt).
 • > A nemzeti kisebbségek és a kollektív jogok dilemmája, in: Egyén, állam, közösség, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2007, 7-24. o.
 • > Az írástudók végzetes politikai alkalmatlansága, in: Arról, ami állítható ..., Editura Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2004, 153-165. o.
 • > Az etnikailag nem semleges politikai közösség eszméje, in: A filozófia alkalmazása - alkalmazott filozófia, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2002, 229-233. o.

Könyvfejezetek

 • > A liberalizmus paradoxonai: az emberi jogok és a nemzeti szuverenitás eszméinek kapcsolata, in: Horváth Andor – Soós Amália (szerk.): A bölcsesség koszorúja. Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014, pp. 95-105, ISBN: 978-606-8074-11-5
 • > Multiculturalism, in: Áron Telegdi-Csetri (ed.): Problematizing Cosmopolitanism, Argonaut, Kolozsvár, 2014, pp. 103-124, ISBN: 978-973-109-514-1
 • > Despre identitatea naţională, in vol: Identitatea europeană, naţională şi regională. Teorie şi practică, (red.: Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos István – Adrian Hatos – Murányi István), Editura Partium, Nagyvárad, 2011, pp. 137-162, ISBN: 978-606-8156-12-5
 • > On National Identity, in vol.: European, National and Regional Identity. Theory and Practice, (eds.: Balogh Brigitta – Bernáth Krisztina – Bujalos István – Adrian Hatos – Murányi István), Partium Press, Nagyvárad, 2011, pp. 139-164, ISBN: 978-606-8156-20-0
 • > A nemzeti kisebbségek problémája az angolszász politikai filozófiában, in vol.: Kisebbségben, közösségben, (szerk.: Bodó Barna – Bakk Miklós – Veress Károly), Editura Tempus, Temesvár, 2008, pp. 57-74, ISBN: 978-973-1958-03-3
 • > Balogh Artúr és a kisebbségi kérdés liberális megoldása, in vol.: Kisebbség és liberalizmus, (szerk.: Demeter M. Attila), Editura Pro Philosophia, Kolozsvár, 2008, pp. 286-302, ISBN: 978-973-87781-8-4
 • > Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben, in  vol.: Kisebbség és liberalizmus, (szerk.: Demeter M. Attila), Editura Pro Philosophia, Kolozsvár, 2008, pp. 89–192, ISBN: 978-973-87781-8-4

Hazai folyóiratokban megjelent tanulmányok, esszék

 • > A multikulturalizmusról és az ún. „kultúrák közötti párbeszédről”, Korunk, Kolozsvár, 2015/9, pp. 57-67, ISSN: 1222-8338
 • > A szabadság eszménye a republikánus gondolati tradícióban, Korunk, Kolozsvár, 2015/2, pp. 76-85, ISSN: 1222-8338
 • > A nemzetiségi kérdés Eötvös József Uralkodó eszméiben, Erdélyi Múzeum, Cluj-Napoca, 2014/3, pp. 40-49, ISSN: 1453-0961
 • > A konzervatív politika lehetőségei Kelet-Európában, Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2013, nr. 2, pp. 99-108, ISSN: 1453-0961
 • > Az 1868-as nemzetiségi törvény országgyűlési vitája, Székelyföld, Csíkszereda, 2013, nr. 12, pp. 83-110, ISSN: 1453-3871
 • > Rousseau és a francia forradalom, Kellék, Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2013/49, pp. 39-49, ISSN: 1453-7400
 • > The European Nation?, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Studia Europaea, Kolozsvár, 2013/2, pp. 103-136, ISSN: 1224-8746
 • > Hannah Arendt és a közvetlen demokrácia problémája, Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2012, nr. 1, pp. 62-72, ISSN: 1453-0961
 • > Megjegyzések a nemzet és a nacionalizmus fogalmához, Székelyföld, Csíkszereda, 2012, nr. 10, pp. 110-129, ISSN: 1453-3871
 • > The Birth of Nation in French Revolution, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria Studia Philosophia, Kolozsvár, 2012, nr. 3, pp. 133-146, ISSN: 1221-8138
 • > A szuverén nép romantikája, Korunk, Kolozsvár, 2011, nr. 7, pp. 14-23, ISSN: 1222-8338
 • > Az „ember” állítólagos jogairól, Székelyföld, Csíkszereda, 2011, nr. 2, pp. 71-93, ISSN: 1453-3871
 • > Multiculturalism, Partiumi Egyetemi Szemle, Nagyvárad, 2011, nr. 1, pp. 77-95, ISSN: 1582-9952
 • > The European Nation?, Partiumi Egyetemi Szemle, Nagyvárad, 2011, nr. 1, pp. 3-31, ISSN: 1582-9952
 • > Európai nemzet?, Kellék, Kolozsvár – Nagyvárad – Szeged, 2010, nr. 42, pp. 7-32, ISSN: 1453-7400
 • > Naţiunea europeană?, Partiumi Egyetemi Szemle, Nagyvárad, 2010, nr. 2, pp. 63-92, ISSN: 1582-9952
 • > Eötvös József nemzetiségi nézetei az Uralkodó eszmékben, Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2009, nr. 1-2, pp. 38-49, ISSN: 1224-2292
 • > Muszlim Európa, Székelyföld, Csíkszereda, 2009, nr. 8, pp. 91-111, ISSN: 1453-3871
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: Az európai szervezetek és a nemzeti kisebbségek kérdése, Székelyföld, Csíkszereda, 2008, nr. 4, pp. 53-66, ISSN: 1453-3871
 • > Mindent összevetve …, Korunk, Kolozsvár, 2008, nr. 4, pp. 66-68, ISSN: 1222-8338
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: Az európai szintű kisebbségvédelem stratégiái és normái, Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2007, nr. 3-4, pp. 143-173, ISSN: 1224-2292
 • > Megérthetjük-e a diktatúrát az ügynökkérdés révén? Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2007/1-2, (megjelenés előtt).
 • > Ethnosz és demosz, Korunk, Kolozsvár, 2006, nr. 4, pp. 9-17, ISSN: 1222-8338
 • > Mi a politikai filozófia? Kellék, Kolozsvár — Nagyvárad — Szeged, 2006/30 (megjelenés előtt).
 • > A kisebbségi önkormányzat eszméje, Korunk, Kolozsvár, 2002/7, 34-43. o.
 • > A türelem elvéről és határairól, Székelyföld, Csíkszereda, 2002/2, 71-74. o.
 • > Az etnikailag nem semleges politikai közösség eszméje, Székelyföld, Csíkszereda, 2002/1, 45-48. o.
 • > Negatív és pozitív szabadság, Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2000/4; Partiumi Egyetemi Szemle, Nagyvárad, 2002/1, 287-290. o.
 • > Nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában, Székelyföld, Csíkszereda, 2000/3, 100-106. o.
 • > Szabadság és autonómia, Korunk, Kolozsvár, 2000/1, 3-5. o.
 • > Társadalomontológia — ideológia és utópia között, Erdélyi Múzeum Füzetek, Kolozsvár, 1999/3-4, 201-209. o.
 • > Görög filozófia, görög valláskritika, Studia, Kolozsvár, 1997/2, 35-42. o.

Szerkesztői tevékenység

 • > Márton Tonk: Minority and Community. Studies ont he History, Theory and Educational Policy of the Hungarian Minority of Transylvania, (ed. Attila M. Demeter), The Romanian Institute for Research on National Minorities, Cluj-Napoca, 2014, 148 p., ISBN: 978-606-8377-16-1
 • > Tonk Márton: Világnézettől közösségig. Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok, (szerk. Demeter M. Attila), Egyetemi Műhely Kiadó – Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014, 200 p., ISBN: 978-606-8074-08-5; 978-606-8145-55-6
 • > Veress Károly: Ami megtörténik velünk. Hermeneutikai tanulmányok, (szerk. Demeter M. Attila), Egyetemi Műhely Kiadó – Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2014, 243 p., ISBN: 978-606-8074-10-8; 978-606-8145-64-8
 • > Bakk Miklós: Politikai közösség és identitás, (szerk. Demeter M. Attila), Komp-Press Kiadó, Kolozsvár, 2008, 243. p., ISBN: 978-973-9373-89-0
 • > Demeter M. Attila (szerk.): Kisebbség és liberalizmus. A kisebbségi vagy nemzetiségi kérdés a magyar liberális gondolati hagyományban, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2008, 328 p., ISBN: 978-973-87781-8-4
 • > Demeter M. Attila (szerk.): Egyén, állam, közösség, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2007, 272 p., ISBN: 978-973-87781-4-6

Könyvek

 • > Naţionalism, multiculturalism, minorităţi naţionale, Editura Institutului Pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Kolozsvár, 2012, 111 p., ISBN: 978-606-8377-02-5
 • > Antik társadalomontológiák, Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár, 2008, 151 p., ISBN: 978-973-87781-7-7
 • > A jó államtól a demokratikus államig, Korunk, Komp-Press, Kolozsvár, 2001, 164 o.

Külföldi folyóiratokban megjelent tanulmányok, esszék

 • > Balogh Artúr és a liberális kisebbségvédelem elvi buktatói, Századvég, Budapest, 2013, nr.1, pp. 19-29, ISSN: 0237-5206
 • > Adalékok a nemzeteszme és a nacionalizmus értelmezéséhez, Limes, Tatabánya, 2009, nr. 4, pp. 42-53, ISSN: 0238-9266
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: Az európai szintű kisebbségvédelem normarendszere: elvszerű kisebbségvédelem avagy biztonságpolitika? Mikes International, Den Haag, Holland, July – September 2009, pp. 94-99, ISSN: 1570-0070
 • > Demeter M. Attila – Tonk Márton: The System of Norms of Minority Protection in the European Union, Journal  of Eurasian Studies, Volume I, Issue 2, April – June 2009, pp. 121-129, ISSN: 1877-4199
 • > Filozófia a rendszerváltás után (Tíz éves a Pro Philosophia Alapítvány), Mikes International, Den Haag, Holland, April – June 2008, pp. 32-34, ISSN: 1570-0070
 • > Nemzet és nemzetiség Eötvös József felfogásában, Pro Minoritate, Budapest, 2006, Tél, 110-119.
 • > A nemzetiségi eszme Eötvös József felfogásában, Nyelvünk és kultúránk, Budapest, 2005, nr. 1 (137), pp. 35-40, ISSN: 0133-2066
 • > A nemzetiség eszméje Eötvös József felfogásában, Nyelvünk és kultúránk, Budapest, 2005/1 (137.), 35-40. o.